Zakladanie spoločnosti sro
Predaj s.r.o.

Zakladanie s.r.o. - Postup

Pre komplexnosť informácií Vám na tomto mieste priblížime celkový popis založenia jednotlivých spoločností, ktorý v prípade kúpy ready-made spoločnosti nemusíte absolvovať a ktorý sme už urobili my, aby sme Vám ušetrili čas a financie.

Máte záujem o naše služby?
>>> Neváhajte a kontaktuje nás! <<<


Postup pri založení firmy (obchodnej spoločnosti)

Na tomto mieste Vám priblížime postup vedúci k založeniu obchodnej spoločnosti (Vašej firmy), pričom tento postup budeme konkretizovať na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá je najčastejšie sa vyskytujúcim druhom obchodnej spoločnosti na Slovensku. S drobným odchýlkami avšak obdobne sa tento postup bude vzťahovať aj na založenie ostatných obchodných spoločností a to akciovej spoločnosti (a.s.), verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.), komanditnej spoločnosti (k.s.).

Pri vytváraní obchodných spoločností je možné rozlišovať dve štádia a to založenie spoločnosti, ktoré predchádza samotnému vzniku obchodnej spoločnosti. Medzi týmito štádiami je potrebné vykonať celý rad úkonov, ktoré popisujeme v ďalšom texte. Prvým štádiom kreovania je založenie obchodnej spoločnosti (firmy), pričom tá vzniká zakladateľským dokumentom, ktorý je pri verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.), komanditnej spoločnosti (k.s.) spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) spoločenská zmluva prípadne zakladateľská listina pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o. s jedným zakladateľom, neskôr spoločníkom). Akciová spoločnosť(a.s.) sa zakladá zakladateľskou zmluvou resp. zakladateľskou listinou (v prípade jedného zakladateľa). Pri akciovej spoločnosti sa vyžaduje tzv. sprísnená písomná forma a to v podobe notárskej zápisnice. Pri všetkých druhoch obchodných spoločností musí byť pravosť podpisov všetkých zakladateľov na spoločenskej zmluve (prípadne zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve) úradne overená (notárom, obcou/mestom).

Medzi základné náležitosti spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) patria v zmysle obchodného zákonníka:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti - nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Obchodné meno firmy musí obsahovať dodatok, ktorý určuje jej právnu formu – buď celý názov právnej formy obchodnej spoločnosti alebo zákonnú skratku (pri verejnej obchodnej spoločnosti „ver. obch. spol.“, „v.o.s.“, pri komanditnej spoločnosti „kom. spol.“, „k.s.“, pri spoločnosti s ručením obmedzeným „spol. s r.o.“, „s.r.o.“ a pri akciovej spoločnosti „akc. spol.“, „a.s.“).

b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, V podstate sa v zmluve uvedú zakladatelia obchodnej spoločnosti, ktorí sa po jej vzniku (zápise do obchodného registra) stanú spoločníkmi v obchodnej spoločnosti. Obchodný zákonník stanovuje minimálne počty zakladateľov tej-ktorej firmy nasledovne: pri verejnej obchodnej spoločnosti minimálne dvaja zakladatelia, pri komanditnej spoločnosti dvaja zakladatelia (z ktorých jeden bude ručiť za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a jeden len do výšky svojho nesplateného vkladu), pri spoločnosti s ručením obmedzeným minimálne jeden zakladateľ a maximálne päťdesiat zakladateľov, akciová spoločnosť minimálne jeden zakladateľ (ak je len jeden musí to byť právnická osoba).

c) predmet podnikania (činnosti) - Formulácia jednotlivých predmetov podnikania (činností) v spoločenskej zmluve by mala zodpovedať terminológii príslušných predpisov, ktorým je najmä živnostenský zákon. Oprávnenosť spoločnosti na vykonávanie jednotlivých činností sa registrovému súdu preukazuje predložením osvedčenia o živnostenskom oprávnení príp. iného oprávnenia podľa osobitného predpisu. Zmena predmetu podnikania je vždy zmenou spoločenskej zmluvy. Pri zmene predmetu podnikania sú konatelia spoločnosti povinní podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do 30 dní od vykonania zmeny (rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene predmetu podnikania, resp. rozhodnutia všetkých spoločníkov). Označenie jednotlivých činností, ktoré patria k voľným živnostiam je možné nájsť v zozname odporúčaných označení voľných živností.

d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal, - Minimálne základné imanie a minimálnu výšku vkladov určuje obchodný zákonník pre jednotlivé druhy obchodných spoločností nasledovne: pre spoločnosť s ručením obmedzeným je výška základného imania minimálne 5000 Eur, a minimálna výška vkladu spoločníka je 750 Eur. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania.

>> Na ďalšiu stranu >>

Strana 1 z 2