Nový zákon o verejnom obstarávaní


Nový zákon o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z.z.), účinný od 18.04.2016 zaviedol niekoľko zmien. Pre záujemcov v procese verejného obstarávania naďalej ukladá povinnosť zaregistrovať sa do Zoznamu hospodárskych subjektov (predtým Zoznam podnikateľov) a tiež zachoval Register konečných užívateľov výhod.

Štát si presadil, že podľa §1 ods. 12 písm. l) zákona sa na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Tým z procesu verejného obstarávania „vypadli“ desiatky až stovky konferencií, cateringov a sprievodných služieb do konca roka 2016.

Významnou zmenou je § 17 zákona, ktorý upravuje cezhraničné obstarávanie, napr. aj podmienky výberu rozhodného práva pre takýto typ obstarávania.

Častú potrebu zmien a úprav pôvodnej zmluvy, uzatvorenej medzi obstarávateľom a dodávateľom rieši § 18 zákona. Vymedzuje základné podmienky na zmenu zmlúv, umožňuje aj nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom. Stanovuje limity pre navyšovanie hodnoty zmlúv na maximálne 15% hodnoty pôvodnej zmluvy pri stavebných prácach a 10% pri ostatných tovaroch, službách alebo koncesnej zmluve.

Späť na novinky

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!