Ochrana osobných údajov

Nemáte dostatočný prehľad o povinnostiach, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov? Neostáva Vám čas na sledovanie a uskutočňovanie zmien v tejto oblasti? Nechajte to na nás!

Dňa 15/04/2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov kladie za cieľ odstrániť administratívnu záťaž podnikateľov a ustanovuje fakultatívnu pokutu do výšky 200 000 €. Ak ste prevádzkovateľ napr. e-shopu, cestovnej kancelárie, letecký dopravca, požičovňa automobilov, či personálna agentúra..., potom je vhodné skontrolovať dodržiavanie zákona minimálne v oblasti, ktorá je predmetom kontroly zo strany Úradu. Okrem riadnych kontrol, ktoré sú vopred oznámené, sa môžete stretnúť s mimoriadnou kontrolou, a to v prípade, kedy na Vás dotknutá osoba podala odôvodnený návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Chcete vedieť, či sa povinnosti prevádzkovateľa, osoby ktorá spracúva osobné údaje, vyplývajúce zo zákona týkajú aj Vás? Identifikujte Vaše informačné systémy, teda firemnú agendu či jednotlivé databázy (napr. personálna a mzdová agenda, účtovné doklady, kúpne zmluvy, evidencia doručenej a odoslanej pošty, kamerový systém, kniha návštev, e-shop, marketing, vernostný program, reklamácie, sporová agenda...) sú osobné údaje spracúvané automatickými prostriedkami. Ste finanční poradcovia, sprostredkovatelia poistenia? Zistite, za akým účelom spracúvate osobné údaje fyzických osôb (zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu a ich rodinných príslušníkov, uchádzačov o zamestnanie, klientov, zákazníkov, sťažovateľov, príjemcov pošty, návštevy...). Zistili ste, že máte personálno-mzdovú agendu? Potom sa Vás zákon týka. Hovoríte si, že nemáte zamestnancov a ste len konateľ s pravidelným príjmom? Potom sa Vás zákon týka. Myslíte si, že keď máte personálno-mzdovú agendu prostredníctvom sprostredkovateľa (externistu), tak Vám zákon neukladá povinnosti? Podľa spôsobu a charakteru spracúvaných údajov môžete mať nasledovné povinnosti:

 • • Evidenčná povinnosť o informačnom systéme
 • • Oznamovacia povinnosť
 • • Osobitná registrácia - ak chcete spracúvať také osobné údaje, ktoré podliehajú osobitnej registrácii podľa § 37, je potrebné o to požiadať Úrad
 • • Likvidačná povinnosť
 • • Bezpečnostná povinnosť

Podľa rozsahu a druhu spracúvaných údajov musíte vykonať niekoľko právnych úkonov a vypracovať niekoľko dokumentov:

 • • Poučiť preukázateľne vierohodným spôsobom (ak je potrebné, tak predtým aj poveriť) každú oprávnenú osobu, ktorá vykonáva v informačnom systéme aspoň jednu spracovateľskú operáciu (napr. oprávnenie oboznamovať sa z osobnými údajmi)
 • • Uzavrieť zmluvu so sprostredkovateľom, t. j. každým, kto spracúva Vaše údaje
 • • Vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu. Bezpečnostná dokumentácia sa delí na základnú dokumentáciu a bezpečnostný projekt. Ak spracúvate údaje určitých kategórií, potrebujte bezpečnostný projekt a zabezpečenie jeho pravidelnej aktualizácie, v ostatných prípadoch Vám stačí základná dokumentácia.

Ponúkame Vám komplexný balík služieb, ktorý obsahuje

Primárne bezpečnostnú analýzu Vašej spoločnosti: spôsob zberania osobných údajov, identifikácia informačného systému a jeho účel, ochrana pred prístupom tretích osôb k informačnému systému (virtuálna a mechanická), vymedzenie okruhu oprávnených osôb a sprostredkovateľov. Na tento účel vyplňte vstupný formulár.

Po bezpečnostnej analýze Vám vypracujeme

Cena od 99,- EUR

 • • základnú bezpečnostnú dokumentáciu, evidenčné a registračné dokumenty
 • • upravíme obchodné podmienky pre získavanie údajov a zmluvné podmienky pracovných zmlúv
 • • poučenia a poverenia osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi
 • • odporučíme spôsoby likvidácie

Cena od 219,- EUR

 • • viaceré osoby, ktorým poskytujete údaje na spracovanie; úprava právnej zodpovednosti za takto poskytované údaje tretím osobám
 • • vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov – kompletná ochrana Vášho systému v ktorom spracúvate osobné údaje
 • • súčasťou projektu sú aj všetky činnosti a vypracovanie dokumentov, registratúr, evidencií, obchodných podmienok, poučení a poverení, kontroly a určení spôsobu likvidácie údajov

Pokiaľ si prajete zabezpečiť súlad agendy či jednotlivých databáz pre prípad auditu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo sa potrebujete poradiť o konkrétnych povinnostiach vyplývajúcich zo zákona, sme Vám k dispozícii.

Vyplnený formulár nám prosím pošlite na e-mailovu adresu law@press-burg.com

Stiahnuť formulár na bezpečnostný certifikát

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!