Zakladanie s.r.o.

Pre komplexnosť informácií Vám na tomto mieste priblížime celkový popis založenia jednotlivých spoločností, ktorý v prípade kúpy ready-made spoločnosti nemusíte absolvovať a ktorý sme už urobili my, aby sme Vám ušetrili čas a financie.

Postup pri založení firmy (obchodnej spoločnosti)

Na tomto mieste Vám priblížime postup vedúci k založeniu obchodnej spoločnosti (Vašej firmy), pričom tento postup budeme konkretizovať na spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá je najčastejšie sa vyskytujúcim druhom obchodnej spoločnosti na Slovensku. S drobným odchýlkami avšak obdobne sa tento postup bude vzťahovať aj na založenie ostatných obchodných spoločností a to akciovej spoločnosti (a.s.), verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.), komanditnej spoločnosti (k.s.).

Pri vytváraní obchodných spoločností je možné rozlišovať dve štádia a to založenie spoločnosti, ktoré predchádza samotnému vzniku obchodnej spoločnosti. Medzi týmito štádiami je potrebné vykonať celý rad úkonov, ktoré popisujeme v ďalšom texte. Prvým štádiom kreovania je založenie obchodnej spoločnosti (firmy), pričom tá vzniká zakladateľským dokumentom, ktorý je pri spoločnosti s ručením obmedzeným(s.r.o.) spoločenská zmluva prípadne zakladateľská listina pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o. s jedným zakladateľom, neskôr spoločníkom). Akciová spoločnosť (a.s.) sa zakladá zakladateľskou zmluvou resp. zakladateľskou listinou (v prípade jedného zakladateľa). Pri akciovej spoločnosti sa vyžaduje tzv. sprísnená písomná forma a to v podobe notárskej zápisnice. Pri všetkých druhoch obchodných spoločností musí byť pravosť podpisov všetkých zakladateľov na spoločenskej zmluve (prípadne zakladateľskej listine, zakladateľskej zmluve) úradne overená (notárom, obcou/mestom).

Medzi základné náležitosti spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) patria v zmysle obchodného zákonníka:

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti

- nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Obchodné meno firmy musí obsahovať dodatok, ktorý určuje jej právnu formu – buď celý názov právnej formy obchodnej spoločnosti alebo zákonnú skratku (pri spoločnosti s ručením obmedzeným „spol. s r.o.“, „s.r.o.“ a pri akciovej spoločnosti „akc. spol.“, „a.s.“).

b) určenie spoločníkov

uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, V podstate sa v zmluve uvedú zakladatelia obchodnej spoločnosti, ktorí sa po jej vzniku (zápise do obchodného registra) stanú spoločníkmi v obchodnej spoločnosti. Obchodný zákonník stanovuje minimálne počty zakladateľov tej-ktorej firmy nasledovne: pri verejnej obchodnej spoločnosti minimálne dvaja zakladatelia, pri komanditnej spoločnosti dvaja zakladatelia (z ktorých jeden bude ručiť za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom a jeden len do výšky svojho nesplateného vkladu), pri spoločnosti s ručením obmedzeným minimálne jeden zakladateľ a maximálne päťdesiat zakladateľov, akciová spoločnosť minimálne jeden zakladateľ (ak je len jeden musí to byť právnická osoba).

c) predmet podnikania (činnosti)

- Formulácia jednotlivých predmetov podnikania (činností) v spoločenskej zmluve by mala zodpovedať terminológii príslušných predpisov, ktorým je najmä živnostenský zákon. Oprávnenosť spoločnosti na vykonávanie jednotlivých činností sa registrovému súdu preukazuje predložením osvedčenia o živnostenskom oprávnení príp. iného oprávnenia podľa osobitného predpisu. Pri voľných živnostiach nie je potrebné dokladovanie osobitných požiadaviek na prevádzkovanie živností, pri viazaných živnostiach je potrebné predložiť doklady o vzdelaní/vykonaní odborných skúšok/praxi.

d) výšku základného imania

a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal, Minimálne základné imanie a minimálnu výšku vkladov určuje Obchodný zákonník pre jednotlivé druhy obchodných spoločností nasledovne: pre spoločnosť s ručením obmedzeným je výška základného imania minimálne 5000 Eur, a minimálna výška vkladu spoločníka je 750 Eur. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Od roku 2016 nie je potrebné preukazovať splatenie základného imania vkladom na účet.

e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti

a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. V spoločenskej zmluve a jej následných úplných zneniach zostávajú počas celej existencie spoločnosti uvedení prví konatelia. Zmena v osobe konateľa spoločnosti teda nie je zmenou spoločenskej zmluvy, pretože obligatórnou náležitosťou spoločenskej zmluvy sú len údaje o prvých konateľoch spoločnosti.

f) mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady

, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, Dozorná rada je fakultatívnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným (nemusí byť vytvorená pri vzniku spoločnosti). Ak však bola zriadená, spoločenská zmluva musí obsahovať mená, bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady; pri zahraničnej osobe dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

g) určenie správcu vkladov

. Správou vkladov môže byť poverený niektorý zo zakladateľov, ale aj banka alebo pobočka zahraničnej banky, a to aj keď nie je zakladateľom. Správca vkladov vydáva písomné vyhlásenie o splatení vkladu, resp. jeho časti jednotlivými spoločníkmi, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

h) výšku rezervného fondu

, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania. V spoločenskej zmluve sa musí stanoviť, či sa rezervný fond vytvorí už pri vzniku spoločnosti alebo až následne z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvýkrát vytvorí (vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania). Spoločenská zmluva ďalej musí obsahovať údaje o výške rezervného fondu a o spôsobe, akým sa bude dopĺňať.

i) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti

alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť. Pre prípad že boli poskytnuté zakladateľom určité výhody spojené so založením spoločnosti, uvedú sa tie v spoločenskej zmluve. Ak aj zakladateľom neboli poskytnuté žiadne výhody spojené so založením obchodnej spoločnosti, je potrebné to uviesť v zmluve.

j) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

. Nákladmi spoločnosti pri jej založení a vzniku sú predovšetkým súdne poplatky (podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra), správne poplatky (vydanie živnostenského alebo iného oprávnenia), notárske poplatky (osvedčovanie podpisov), náklady za služby podnikateľského poradenstva.

Po podaní návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do Obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok za návrh ktorý predstavuje pri spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) sumu vo výške 300 Eur a pri akciovej spoločnosti (a.s.) sumu vo výške 750 Eur (pri elektronickom návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa suma poplatku znižuje na polovicu). Ak návrh na zápis spoločnosti spĺňa všetky vyššie uvedené náležitosti a súdny poplatok za návrh bol zaplatený, príslušný Okresný súd zapíše spoločnosť do obchodného registra do 2 pracovných dní od doručenia návrhu. Zápisom do obchodného registra firma/obchodná spoločnosť oficiálne vzniká a stáva sa tak samostatným podnikateľským subjektom s vlastnou právnou subjektivitou. V tejto súvislosti je potrebné ešte spomenúť povinnosť registrovať obchodnú spoločnosť pre daň z príjmu na príslušnom daňovom úrade (do 30 dní), kde ten vydá obchodnej spoločnosti osvedčenie o registrácii pre daň z príjmu, na ktorom bude uvedené aj pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré má firma povinnosť používať na všetkých daňových dokladoch.

Vyššie uvedený proces od založenia po vznik obchodnej spoločnosti trvá v priemere 10-14 pracovných dní, pričom si vyžaduje znalosti príslušných právnych predpisov a taktiež energiu a čas zakladateľov. Ak sa rozhodnete pre kúpu readymade spoločnosti, vyššie uvedenému procesu sa vyhnete, čím ušetríte svoj čas a financie.

Cena za službu – založenie obchodnej spoločnosti - spoločnosť s ručením obmedzeným, je 399,- EUR

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte a kontaktujte nás!